Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Národní park České Švýcarsko

Popis a vysvětlení jevu

Národní park České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko byl založen 1. ledna 2000 na ploše 80 km2. Při státní hranici navazuje na Národní park Saské Švýcarsko. Důvodem vyhlášení byla ochrana unikátní pískovcové krajiny, vzácných druhů zvířat, rostlin a dalších organismů a zajištění nerušeného vývoje přírody. Symbolem národního parku je Pravčická brána, největší přírodní pískovcová brána v Evropě. 

Na území národního parku hnízdí kdysi vyhubený sokol stěhovavý, výr velký nebo čáp černý. K dalším chráněným druhům patří vydra říční, plch zahradní, několik druhů netopýrů, mlok skvrnitý a řada druhů bezobratlých. Od roku 2016 se pravidelně vyskytuje vlk eurasijský, který se do zdejší oblasti rozšířil z nedaleké Lužice. Do řeky Kamenice se s lidskou pomocí vrací losos obecný.

Původní lesy se zachovaly jen na nepřístupných místech národního parku, např. na izolovaných skalních plošinách nebo v hluboce zaříznutých roklích. Většina lesů byla dávno před vyhlášením národního parku přeměněna na smrkové porosty zvané monokultury. Vlivem dlouhotrvajícího sucha a silných vichřic v letech 2018 až 2020 napadl tyto monokultury lýkožrout smrkový zvaný „kůrovec“. Protože cílem národního parku je umožnění nerušených přírodních dějů, byly napadené lesy ponechány samovolnému vývoji.

Národní park ročně navštíví okolo ¾ milionu návštěvníků, kterým je k dispozici hustá síť značených tras pro pěší, cyklisty i řada horolezeckých objektů. Vznik národního parku byl významným impulsem pro rozvoj cestovního ruchu v našem regionu.

Doporučená literatura:
Natalie Belisová, Zuzana Vařilová (ed): Pravčická brána
Krásná Lípa 2010
Zuzana Vařilová (ed): Geologie Českosaského Švýcarska, Krásná Lípa 2020
Zdeněk Patzelt, Václav Sojka: Národní park České Švýcarsko
Krásná Lípa 2008 
Zdeněk Patzelt: Českosaské Švýcarsko – fotografický průvodce přírodou a krajinou, Praha 2008

Autor hesla: Richard Nagel

Obrazové přílohy